آموزگار حقوق بشر برای زنان

December 7, 2019

آموزگار حقوق بشر برای زنان عنوانوظیفه
موسسه حمایتی پژوهشی حقوق بشر افغان نهاداستخدامکننده
ولایت بلخ و ولسوالیهای آن محلوظیفه
افغان ملیتاستخدامشونده
چهار ماه اعتبار از اول جنوری۲۰۲۰ الی۳۰ اپریل۲۰۲۰ زمانقرارداد
زن جنسیتاستخدامشونده
تمام وقت نوعقرارداد
فارغ یکی ازدانشگاه های معتبر ازرشته های حقوق، شرعیات، ژورنالیزم و یا جامعهشناسی تحصیلات استخدام شونده
مطابق معیارهای موسسه معاش
۶ دسامبر۲۰۱۹ تاریخ اعلان وظیفه
۲۸ دسامبر۲۰۱۹ تاریخ ختم اعلان وظیفه

WRT-AHRRAO-043

شماره بست/وظیفه
سه بست مخصوص خانم ها تعدادبست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات پیرامون وظیفه

آموزگار حقوق بشری زنان که میخواهد در این بست پیشنهاد خود را ارسال کند، باید واجد شرایط ذیل باشد

توانایی برنامه ریزی، مدیریت و برگزاری برنامه های ظرفیت سازی برای زنان را داشته باشد
مواد آموزشی و رهنمود های مشخص مرتبط به پروژه را برای مستفیدین تهیه نماید
دارای ظرفیت عالی در زمینه های آموزش آموزگاران باشد
محل برگزاری ورکشاپ، مواد کمک آموزشی و فضای آموزشی را به صورت تخصصی فراهم نماید
توانایی طرح و دیزاین مواد آموزشی را در قالب های بروشور، دستنامه و غیره را دارا باشد
ظرفیت عالی در تسهیل و تطبیق برنامه های آموزشی داشته باشد
بتواند به صورت دقیق اسناد برنامه های آموزشی مرتبط به اشتراک کننده ها، مباحث و مفاهیم تیوری که در ورکشاپ ها مطرح میشود را جمع آوری، دسته بندی و بایگانی
نماید
به صورت منظم از اشتراک تمام مستفیدین برنامه اطمینان حاصل نموده و گزارش مرتبط را تهیه نماید
مستفیدین برنامه را در زمینه های آموزشی به صورت منظم  حمایت نموده و مشوره های تخنیکی را در صورت ضرورت به آنان ارایه نماید
پیرامون مشکلات و چالش های پروگرام در اسرع وقت به مسئولین برنامه گزارش نموده و طرح مشخص را پیرامون رفع مشکلات ارایه نماید
در برنامه های نظارتی پروژه به صورت منظم اشتراک نموده و توانایی نگاشتن گزارش نظارتی را داشته باشد
توانایی نگاشتن گزارش فعالیت ها و نتایج فعالیت ها را به صورت معیاری داشته باشد

مقتضیات استخدام در این بست

متقاضی باید فارغ یکی از دانشگاه های معتبر از رشته های حقوق، شرعیات، ژورنالیزم و یا جامعه شناسی باشد
متقاضی این بست باید در گویش و نگارش زبان دری تسلط کامل داشته و تونایی تکلم با زبان های پشتو و ازبکی را داشته باشد. به متقاضیان که به زبان انگلیسی تسلط نسبی داشته باشند حق الویت داده میشود
متقاضی حداقل دو سال تجربه کاری در زمینه مرتبط داشته باشد
توانایی افهام و تفهیم عالی داشته باشد
توانایی حمایت عملی از مستفیدین پروژه را دارا بوده و ظرفیت لازم در جمع آوری نظریات و پشنهادات و ارایه آن به مدیریت پروژه را دارا باشد
توانایی سفر به ولسوالی های ولایت بلخ را در همراهی با دیگر همکاران داشته باشد
ظرفیت پلان گذاری و تطبیق پلان را داشته باشد

رهنمود ارسال پیشنهاد ها

خانم های که واجد شرایط این بست ها استند و مایل اند با این موسسه کار کنند میتوانند خلص سوانح شان را به زبان انگلیسی با درخواستی و کاپی اسناد تحصیلی شان به این موسسه با استفاده از ایمیل آدرس ذیل ارسال کنند

 hr@ahrra.org :ایمیل آرس

یادداشت: لطفا به خاطر داشته باشید که شماره بست/وظیفه را در عنوان ایمیل ذکر نمیاد و تمام اسناد خود به شکل پی دی اف در ایمیل ضمیمه نماید