Profiler

September 2, 2020

 مصاحبه کننده کیفی عنوان وظیفه
موسسه حمایتی پژوهشی حقوق بشر افغان نهاداستخدام کننده
ولایات بلخ و سمنگان و ولسوالیهای آن محل وظیفه
افغان ملیت استخدام شونده
یک ماه، با احتمال تمدید تا سه ماه زمان قرارداد
مرد جنسیت استخدام شونده
تمام وقت نوع قرارداد
فارغ یکی از دانشگاه های معتبر از رشته های حقوق، شرعیات، ژورنالیزم و یا جامعه شناسی تحصیلات استخدام شونده
مطابق معیارهای موسسه معاش
اول سپتامبر ۲۰۲۰ تاریخ اعلان وظیفه
پانزدهم سپتامبر ۲۰۲۰ تاریخ ختم اعلان وظیفه

DDF-AHRRAO-20-02

شماره بست/وظیفه
چهار بست تعدا دبست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لایحه وظیفه

انجام مصاحبه های باز و چند منظوره با اشخاص واجد شرایط در واحد های تحقیق (سطح قریه) با استفاده از فورم های کاغذی؛

 تهیه تفصیل و پاک‌نویس مصاحبه ها و ارایه آن به موسسه؛

تأمین رابطه مبتنی بر اعتماد با گروه های هدف پژوهش در واحد های تحقیق به منظور انجام مصاحبه؛

ایجاد فضای اعتماد در واحد تحقیق به منظور پیش برد تحقیقات؛

ثبت و مستند سازی تمام اطلاعات مرتبط به تحقیق؛

ظرفیت استفاده از کامپیوتر و ابزار های مدرن جهت تهیه گزارش و ارسال آن به دفتر مرکزی؛

تحلیل درست وضعیت واحد های تحقیق پروژه و ارایه آن به دفتر مرکزی؛

استفاده از نقشه و تثبیت واحد های تحقیق به روی نقشه مناطق هدف پروژه؛

ثبت و مستند سازی منازعات در واحد های تحقیق و ولسوالی های هدف برنامه؛

ثبت تاریچه واحد های تحقیق به صورت تفصیلی طی مصاحبه  های باز در واحد های تحقیق؛

اقدام به موقع جهت تصحیح فورم‌ها و گزارش های ارایه شده توسط کارکن که دارای نواقص است و مشکلات آن توسط دفتر مرکزی به کارکن ارایه شده است؛

شناسایی و گزارش نمودن چالش های فراروی گردآوری اطلاعات که میتواند داده ها را متاثر بسازد؛

نگهداری و حفاظت از اسناد و تجهیزات موسسه در جریان کار ساحوی؛

ارایه گزارش روزانه به مسئول تیم؛

 

مصاحبه کننده کیفی باید ظرفیت و دانش انجام فعالیت های ذیل را داشته باشد

توانایی رهبری تیم تحقیق موسسه در ساحه

توانایی برنامه ریزی، تأمین ارتباط موثر با گروه های هدف و انجام مصاحبه های موفق در واحد های تحقیق

توانایی سفر و بود و باش شبانه در ولسوالی ها و قریه های ولایات بلخ و سمنگان

دارای ظرفیت عالی در زمینه ثبت و مستند سازی قاضایا و گزارشدهی

توانایی استفاده موثر از نرم افزار های جمع آوری اطلاعات

تونایی طرح راه حل پیرامون مشکلات و چالش های غیر قابل پیش بینی در جریان فعالیت ساحوی

توانایی تحلیل و ارایه نظریات دقیق پیرامون وضعیت موجود در سطح واحد های تحقیق

توانایی اشتراک فعال در ورکشاپ های آموزشی و تحلیل اطلاعات

مقتضیات استخدام در این بست

متقاضی باید فارغ یکی از دانشگاه های معتبر از رشته های حقوق، شرعیات، ژورنالیزم و یا جامعه شناسی باشد
متقاضی این بست باید در گویش و نگارش زبان دری تسلط کامل داشته و به متقاضیان که به زبان های پشتو، ازبکی و انگلیسی تسلط داشته باشند حق .الویت داده میشود
متقاضی حداقل دو سال تجربه کاری در زمینه مرتبط داشته باشد
توانایی افهام و تفهیم عالی داشته باشد
توانایی سفر به قریه‌جات و نقاط مختلف ولایت بلخ و سمنگان را داشته باشد. سفر ها با درنظرداشت امنیت در ولسوالی ها انجام می‌شود
ظرفیت پلان گذاری و تطبیق پلان را داشته باشد

رهنمود ارسال پیشنهاد ها

 متقضایان که واجد شرایط این بست ها استند و مایل اند با این موسسه کار کنند میتوانند خلص سوانح شان را به زبان انگلیسی با درخواستی، کاپی  .تذکره  و اسناد تحصیلی شان به این موسسه با استفاده از ایمیل آدرس ذیل ارسال کنند

 hr@ahrra.org :ایمیل آرس

یادداشت: لطفا به خاطر داشته باشید که شماره بست/وظیفه را در عنوان ایمیل ذکر نماید و تمام اسناد خود را به فارمت پی دی اف در ایمیل ضمیمه .نماید

درخواست های که مطابق موارد فوق الذکر تهیه و ارسال نشود و یا بعد از موعد ختم این اعلان وظیفه ارسال گردد شامل روند ارزیابی نمی‌شود.